top of page
Lover og forskrifter

Vedtekter for jordskifterlaget

Sist revidert 24. november 2021

§1. Formål

Jordskifterlaget har som formål: 

 1. å ivareta interessene til studenter ved studieretningene By- og regionplanlegging, Eiendom, Eiendomsutvikling og Folkehelsevitenskap ved NMBU. 

 2. å arrangere faglige og sosiale sammenkomster for medlemmene 

 3. å holde forbindelse med: 

 • Institutter/fakulteter ved NMBU tilknyttet studieretningene som nevnt i punkt a) 

 • Institusjoner i inn- og utland som gir utdannelse som tilsvarer studieretningene som nevnt i punkt a)

 • Samfunnsutviklerne, faglig gruppe av TEKNA 

 • Andre lag/foreninger/organisasjoner som styret finner ønskelig

§2. Medlemmer

Jordskifterlaget kan ta opp som medlemmer: 

 1. studenter og hospitanter ved studieretningene By- og regionplanlegging, Eiendom, Eiendomsutvikling og Folkehelsevitenskap. 

 2. ansatte og stipendiater ved institutter/fakulteter tilknyttet studieretningene som nevnt i punkt a)

 3. andre som føler seg tilknyttet Jordskifterlaget 

 

Medlemskap er gyldig fra det tidspunkt medlemskontingenten er betalt, og gjelder ut det studieåret medlemskapet etableres. Medlemmene har stemmerett på årsmøter og medlemsmøter, og har rett til å bære lagets emblem.

§3 Kontigent

 1. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, og gjelder ut gjeldende studieår.

 2. De som sitter i styret fritas fra å betale medlemskontingent den høsten de sitter i styret, og beholder medlemskapet frem til sommeren.

§4 Organisasjon

Styret består av: 

 • Leder 

 • Sekretær 

 • Faglig ansvarlig – By- og regionplanlegging/Folkehelsevitenskap

 • Faglig ansvarlig – Eiendom og Eiendomsutvikling 

 • Sosialt ansvarlig 

 • Økonomiansvarlig

 • Markedsføringsansvarlig 

 • Assistent/internasjonalt ansvarlig

Eventuelle andre stillinger kan om nødvendig innføres på årsmøtet.

Valgkomité: 2 medlemmer, helst en fra hver studieretning. Ved behov kan styret konstituere på nytt. Årsmøtet eller styret kan sette ned nødvendige utvalg/komiteer ved behov. Styret velger et styremedlem med ansvar for kontakt med TEKNA.

§5 Årsmøte

Årsmøtet er Jordskifterlagets høyeste myndighet og holdes i løpet av november. Styret plikter å rette seg etter årsmøtet. Innkalling til årsmøtet gjøres skriftlig minst 2 uker før møtet skal avholdes. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet bør være styret i hende senest 1 uke før møtet avholdes. Årsmøtet er beslutningsdyktige med det antall medlemmer som er til stede.

 

Dagsorden: 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 2. Godkjenning av møteledelse, referat og tellekorps 

 3. Årsrapport 

 4. Årsregnskap 

 5. Forslag til budsjett (inkl. kontingent) 

 6. Innkomne saker iht. gjeldene frister 

 7. Årsplan 

 8. Valg 

 9. Eventuelt 

Det skal velges følgende:

 • styre 

 • andre komiteer ol. som årsmøtet finner ønskelig 

Alle avstemninger under årsmøtet gjøres ved håndsopprekning dersom ingen krever skriftlig valg. Medlemmer av styret velges enkeltvis, i rekkefølge som nevnt i paragraf 4, og med alminnelig flertall. Dersom årsmøtet ønsker det, kan valgrekkefølgen endres. Medlemmer av komiteer o.l. velges med simpelt flertall.

§6 Medlemsmøter og fagkvelder

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller ønskelig. På fagkveldene bør det tas opp aktuelle og relevante temaer. Eksterne foredragsholdere bør skaffes.

§7 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, etter først å ha vært oppført på sakslista før møtet, og krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

bottom of page